Obecní živnostenský úřad - činnosti

Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a dále jako  centrální registrační místo

 • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění,
 • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění, a to v rozsahu stanoveném § 10a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 • přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení, dle § 35 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném § 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Obecní živnostenský úřad předává ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem § 45a odst. 6 živnostenského zákona podání, která obdrží, příslušným správním úřadům (§ 45a odst. 4 živnostenského zákona), které dále postupují podle příslušných zvláštních právních předpisů. Přitom obecní živnostenský úřad neposuzuje úplnost nebo věcnou správnost těchto podání.

Obecní živnostenský úřad je provozovatelem živnostenského rejstříku (§ 2 zákona č. 365/2000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

Obecní živnostenský úřad plní funkci jednotného kontaktního místa, podle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.

Obecní živnostenské úřady provádějí v rámci své působnosti živnostenskou kontrolu, přičemž sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (občan členského státu EU, který je na území členského státu EU oprávněn provozovat podnikatelskou činnost, může na území České republiky dočasně poskytovat služby v rozsahu svého podnikatelského oprávnění) a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese.

Obecní živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

Vydává ověřené výstupy z Czech POINTu (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál), kterými jsou výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis ze Živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, výpis z Bodového hodnocení řidiče, výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Dále vydává dálkovým přístupem Kopie katastrálních map ze zdigitalizovaného území (Rožnov pod Radhoštěm a Zubří). Provádí konverzi dokumentů (z listinné podoby do elektronické, z elektronické podoby do listinné) a vyřizuje žádosti o zřízení datové schránky, o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových atp.

Provádí ověřování listin a podpisů na nich.

Územní působnost úřadu

Správní území Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Hutisko - Solanec, Vigantice, Vidče, Zubří, Valašská Bystřice. Zdejší živnostenský úřad eviduje ve svém správním území téměř 7.500 podnikatelských subjektů a takřka 11.500 platných živnostenských oprávnění.

Podání podle tohoto zákona (zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) lze však učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Kontrolní činnost provádí pracovníci Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm - odboru Obecní živnostenský úřad pouze ve svém správním území.


Základní činnost

 • provádí výkon živnostenského úřadu v oblasti koncesovaných živností
 • komplexně zajišťuje činnosti centrálního registračního místa živnostenského podnikání
 • komplexně zajišťuje odborné agendy na úseku živnostenského podnikání, rozhoduje o pozastavení a zániku živnostenského oprávnění
 • vede správní řízení vyplývající z agendy registrace (rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění na žádost, rozhoduje o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo a další)
 • provádí komplexní odborné a administrativní činnosti vyplývající z agendy registrace podnikatelů (zejména vyřizování ohlášení živnosti, žádosti o udělení koncese, oznámení změn, oznámení o provozovnách, přerušení a pokračování v provozování živnosti, žádosti o vydání stejnopisů a osvědčení, provádění výzev, ukládá správní poplatky za provedené správní úkony, dle zákona o správních poplatcích), včetně péče o spisový materiál
 • vydává výpisy ze živnostenského rejstříku pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby na žádost, výpisy pro orgány veřejné moci a dále v případě změn zapsaných do živnostenského rejstříku
 • komplexně zajišťuje agendu zemědělského podnikatele (např. vydává osvědčení, změnové osvědčení, provádí zrušení na žádost, přerušení a pokračování provozování zemědělské výroby), vydává výpisy z evidence zemědělského podnikatele
 • pracuje se základními registry
 • pracuje se systémem Czech POINToffice
 • provádí ověřování listin a podpisů na nich
 • plánuje a koordinuje provádění kontrolní a dozorové činnosti, zpracovává plán kontrolní činnosti a zprávy o výsledcích kontrol
 • provádí živnostenskou kontrolu zaměřenou na plnění povinností stanovených živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, dočasné poskytování služeb občanů členských států Evropské unie a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese;  kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle platného zákona upravujícího povinné značení lihu a dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li porušení povinností, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci daně; provádí dozor nad dodržování povinností vyplývajících z platného zákona o ochraně spotřebitele; zákona o omezení provozu zastaváren a některých provozoven v noční době; platného zákona o pohřebnictví; platného zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu; platného zákona o vnitrozemské plavbě; provádí kontrolu nad dodržováním vybraných ustanovení zákona o zemědělství; platného zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek; platného zákona o civilním letectví a platného zákona o silniční dopravě, platného zákona o cenách
 • vykonává činnost „Spotřebitelského ombudsmana“ a provádí spotřebitelské poradenství
 • zajišťuje služby Czech POINTu
 • vyřizuje stížnosti a podněty týkající se živnostenského podnikání
 • vede evidenci Evropského systému registrace stížností a dotazů spotřebitele
 • vede systém pro výměnu informací o vnitřním trhu – IMI
 • spolupracuje s orgány státní správy
 • ukládá a vybírá pokuty příkazem na místě, ukládá pokuty v přestupkovém řízení
 • ruší živnostenská oprávnění nebo pozastavuje provozování živnosti z moci úřední (při ztrátě bezúhonnosti, z důvodu překážek provozování živnosti, při závažném porušení podmínek pro provozování živnosti stanovených rozhodnutím o udělení koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy apod.)
 • projednává přestupky, k nimž je příslušným živnostenský úřad
 • jako orgán obce s rozšířenou působností vykonává jako odbor pověřený orgánem obce:
  - cenovou kontrolu podle platného zákona o cenách
  - kontrolu dodržování povinností dle platného zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  - státní dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o drahách, v platném znění a řeší přestupky, které z této kontrolní a dozorové činnosti vyplynou.

Právní normy a předpisy


Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění  
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění
Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, v platném znění
Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, v platném znění
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v platném znění
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění ŽZ, v platném znění
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění

Vytvořeno 31.3.2014 19:36:50 - aktualizováno 5.9.2022 10:42:44 | přečteno 14x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load