Nejčastější dotazy v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla – měření rychlosti stacionárním radarem

Nejčastější dotazy v rámci objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla – měření rychlosti stacionárním radarem

Co je výzva k uhrazení určené částky?
Jedná se o částku, kterou má možnost provozovatel vozidla zaplatit za to, že nezajistil, aby jeho vozidlem nedošlo k porušení pravidel silničního provozu. Tato částka se uloží ve výši pokuty, kterou lze uložit příkazem na místě. Jedná se o mnohem nižší částku v porovnání s pokutou, která by byla uložena následně ve správním řízení. Tato částka je stanovena podle naměřené rychlosti vozidla po odečtení tolerance radaru, která činí 3 km/h od skutečně naměřené rychlosti vozidla. Při rychlostech nad 100 km/h se odečítají 3 % ze skutečně naměřené rychlosti.Ustanovení § 125h odstavce 5 zákonač. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanovuje, že pokud je určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc přestupku neznámého řidiče odloží.

Budu mít záznam v kartě řidiče, pokud zaplatím na základě zaslané výzvy?
Ne, do karty řidiče se přestupek včetně bodů zapisuje pouze v případě, že je postižen konkrétní řidič.V případě zaplacení určené částky se přestupek nezapisuje do žádné evidence anejsou nikomu připisovány žádné bodydo bodového hodnocení řidiče, neboť se nejedná o pokutu za přestupek konkrétního řidiče, ale o postih za přestupek provozovatele vozidla.

Od kdy se počítá splatnost určené částky 30 dnů –ode dnedoručení písemnosti,nebo až ode dne následujícího?
Počítání lhůtupravuje§ 40 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni doručení, 30. den ode dne doručení všakmusí být platba již připsána na uvedený účetměstského úřadu, jinak se platba dle zákona provozovateli vrací.

Nemohl jsem si vyzvednout zásilkusvýzvou k zaplacení určené částky na poště
Ustanovení § 24 odstavce 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád říká, že jestliže si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne,písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Nastává tzv. fikce doručení.Po uplynutí úložní lhůty bude zásilka vhozena do schránky.

Mohu ještě zaplatit určenou částku, i když vím, že již uplynula doba splatnosti?
Ne, pokud jeurčená částka uhrazena po splatnosti, správní orgán je povinen ji vrátit.Ustanovení § 125h odst. 7zákona č. 361/2000 Sb.,o provozu na pozemních komunikacíchtotiž stanovuje, že pokud jeurčená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad ji bezodkladně vrátí provozovatelivozidla.

Pouze ve výjimečném odůvodněném případěje možné podat žádost o prominutí zmeškání úkonu (§41zákona č. 500/2004 Sb. správní řád) a zároveň určenou částku zaplatit. Aby mohl správní orgán zmeškaný úkonprominout,musí podatel prokázat, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění (např. nemožnost si výzvu vyzvednout z důvodu nepředpokládaného pobytu v nemocnici).

Jakým způsobem mohu zaplatit určenou částku?
Bezhotovostní platbou na číslo účtu 333633666/0300 vedeného u Československé obchodní banky,a. s.,variabilní symbol je generován individuálně a je uveden ve výzvě.Na stejný účet lze zaplatit určenou částku i poštovnípoukázkou.

Lze také platithotověs výše uvedenými údaji na pokladně Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, pracoviště Masarykovo náměstí 128 (přízemí), nebo pracoviště Letenská 1918 (přízemí), a to v následujících časech:

Po, St: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00 hod.

Út, Čt, Pá: 8:00- 11:00, 12:00 – 14:00 hod.

Všechny potřebné údaje pro platební stykjsou výrazně uvedeny na výzvě k úhradě určené částky. Doporučujeme před odesláním platby důkladně zkontrolovat platební údaje – zejména číslo účtu a variabilní symbol.

Chci nahlásit, kdo vozidlo řídil. Jakým způsobem to mohu udělat?
Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu, elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky Městského úřadu nebo e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem, zaslaným na elektronickou podatelnupodatelna@roznov.cz.

Pro sdělení řidiče je nejvhodnější využít předvyplněného formuláře, který je Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm rozesílán spolu s výzvou k zaplacení určené částky. Ten po doplnění všech nevyplněnýchpoložek splňuje všechny náležitosti podání.

Zbavím se sdělením řidiče odpovědnosti za přestupek?
Sdělení řidiče samo o sobě nezajišťuje, že se provozovatel zodpovědnosti zbaví.V případě, že spáchání skutku není sdělenému řidiči prokázáno, správní orgán zahájí řízení o přestupku provozovatele, ve kterém je již ukládána podstatně větší pokuta, než byla určená částka ve výzvě.

Mohu se nějakým způsobem jako provozovatel odpovědnosti za přestupek zprostit?
Ano, ale jen vzákonem stanovených případech (§125fodstavce 6 zákona č. 361/2000 Sb.):

pokud jako provozovatel prokážete, žev době před spácháním přestupku

- bylo vozidlo, jehož jste provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo

- jste podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru vozidel

Mohu odepřít vysvětlení o tom, kdo vozidlo řídil, pokud se jedná o osobu blízkou?
Ano, provozovatel nemá povinnost řidiče sdělit, ale sám se tím odpovědnosti nezbaví.

Chci vidět fotodokumentaci k přestupku, který byl vozidlem spáchán
Nutno kontaktovat příslušného referenta, který je uveden jako oprávněná úřední osoba v záhlaví doručené písemnosti. Fotodokumentace k předmětnému přestupku se automaticky nezasílá. Na základě domluvy s příslušným referentem je možno nahlédnout do spisu a pořídit si kopii fotografie. Právo nahlížet do spisu má účastník řízení nebo osoba, která prokáže právní zájem nebo jiný závažný důvod.

Jak se postupuje v případě, že je vozidlo provozováno jiným provozovatelem v rámci smlouvy o operativním leasingu.
Možností je zajistit ve smlouvě, aby určenou částku zaplatila v termínu přímo leasingová společnost s tím, že jí pak ten, kdo vozidlo skutečně užívá, tuto částku uhradí, nebo aby výzvu neprodleně uživateli přeposlala, tak aby měl možnost uhradit částku sám ještě ve stanoveném termínu.

V případě, že leasingová společnost sdělí uživatele správnímu orgánu, který ho pak vyzývá k podání vysvětlení o sdělení řidiče, tak se o přestupku uživatel vozidla většinou dozví až po termínu možnosti zaplacení na výzvu. Pak již mu zbývají jen dvě možnosti. Levnější, ale se zápisem v kartě řidiče, pokud řidič uhradí pokutu „blokově“ přímo u správního orgánu, nebo dražší, nechat odpovědnost na provozovateli (leasingové společnosti), která pak pokutu může na podkladě smluv, uzavřených s nájemcem, v občanskoprávním řízení vymáhat.

Vozidloje provozováno autopůjčovnou.
Je možno správnímu orgánu sdělit údaje o totožnosti nájemce, aby mubylo možno doručovat. Pokud se však s řidičem přestupek nepodaří vyřešit, bude řešen přestupek provozovatele s autopůjčovnou, která pak může pokutu na podkladě výpůjční smlouvy vymáhat v občanskoprávním řízení.  Sama smlouva o nájmu vozidla autopůjčovnu zodpovědnosti nezbavuje.

Nesouhlasím se spácháním přestupku.
V případě, že se provozovatel vozidla domnívá, že ke spáchání přestupku vůbec nedošlo, musí se tato skutečnost prověřit ve standardním řízení o přestupku

Jaké správní tresty hrozí řidiči?
V případě, že osoba řidiče bude zjištěna, ve správním řízení se dle zákona o silničním provozu řidiči uloží pokuta:

 -1 500 Kč až 2 500 Kču překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci do 20 km/h

-2 500 Kč až 5 000 Kču překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 20 km/h a více

-5 000 Kč až 10 000 Kču překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o 40 km/h a vícea současně zákaz řízení motorových vozidel na dobu 6 – 12 měsíců

Řidiči vozidla navíc budou připsány body a přestupkové jednání bude zaznamenáno do karty řidiče.

Vozidlo bylo prodáno, ale nebyla provedena změna v registru silničních vozidel. Postačí zaslat kopii kupní smlouvy?
Většinou ne, neboťv případě, že nebude skutečný řidič vozidla v době spáchání přestupku zjištěn a postižen, za přestupek odpovídá osoba, která je jako provozovatel ke dni spáchání přestupku uvedenacentrálním registru silničních vozidel.

Navíc, pokud není o změnu vlastníka v centrálním registru vozidel požádáno do 10 pracovních dnů ode dne prodeje, dopouští se prodávající i kupující dalšího přestupku tím, že o zápis změny vlastníka ve stanoveném termínu nepožádali.

Nenašel jsem zde odpověď na to, co by mě zajímalo.
Můžete kontaktovat se svým dotazem pracovníka, který je uveden v hlavičce výzvykzaplacení určené částky, popřípadě i další osoby podílející se na řešení přestupků zjištěných prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy.

Vytvořeno 7.2.2023 12:39:19 | přečteno 43x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load