Oddělení školství a sportu - činnost

Základní činnosti v oblasti přenesené působnosti výkonu státní správy:

 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání (finanční prostředky na platy a náhrady platů, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr a odstupné, na náklady na zvláštním způsobem stanovené odvody do sociálních a zdravotních fondů a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou zdravotně postižených, na výdaje na učební pomůcky a dále na výdaje na učebnice a školní potřeby, pokud se žákům poskytují bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání) pro školy, předškolní a školská zařízení regionálního školství v obvodu územní působnosti Rožnova pod Radhoštěm,
 • ve spolupráci s krajským úřadem se podílí na stanovení závazných a dalších ukazatelů rozpočtu pro jednotlivé školy, předškolní a školská zařízení s přihlédnutím k prioritám stanovených krajským úřadem k zajištění výchovně vzdělávacího procesu v regionálním školství v obvodu územní působnosti Rožnova pod Radhoštěm,
 • posuzuje požadavky škol, předškolních a školských zařízení na úpravy rozpočtu v průběhu roku a navrhuje rozpočtová opatření v rámci finančních prostředků určených pro regionální školství v obvodu územní působnosti Rožnova pod Radhoštěm,
 • kontroluje a vyhodnocuje plnění závazných ukazatelů rozpočtu podle jednotlivých škol, předškolních a školských zařízení v průběhu roku, včetně zpracování návrhů opatření k odstranění vznikajících disproporcí při jejich plnění,
 • provádí metodickou, koordinační a konzultační činnost pro školy, předškolní a školská zařízení regionálního školství a jejich zřizovatele (obce) v obvodu územní působnosti Rožnova pod Radhoštěm pro školskou agendu regionálního školství, svolává porady ředitelů těchto škol, předškolních a školských zařízení, připravuje podklady pro jejich jednání,
 • zajišťuje informační toky v oblasti regionálního školství mezi MŠMT, krajským úřadem a školami a školskými zařízeními zřizovanými podle § 178 a § 179 školského zákona a jejich zřizovateli (obcemi) v obvodu územní působnosti Rožnova pod Radhoštěm,
 • zabezpečuje kontrolu efektivnosti nakládání s prostředky státního rozpočtu určených na přímé výdaje na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení regionálního školství v obvodu územní působnosti Rožnova pod Radhoštěm
 • předkládá ke schválení Radě města návrhy na stanovení osobních příplatků a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm podle schválených zásad,
 • vede a koordinuje činnost odboru podle pokynu tajemníka a zástupců volených orgánů obce.
 • připravuje podklady pro rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání (finanční prostředky na platy a náhrady platů, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích mimo pracovní poměr a odstupné, na náklady na zvláštním způsobem stanovené odvody do sociálních a zdravotních fondů a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou zdravotně postižených, na výdaje na učební pomůcky a dále na výdaje na učebnice a školní potřeby, pokud se žákům poskytují bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků a služby, které souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání) pro školy, předškolní a školská zařízení regionálního školství v obvodu územní působnosti Rožnova pod Radhoštěm,
 • zpracovává podklady pro vyhodnocení plnění závazných ukazatelů rozpočtu podle jednotlivých škol, předškolních a školských zařízení regionálního školství v obvodu územní působnosti Rožnova pod Radhoštěm v průběhu roku,
 • zpracovává rozbor hospodaření za školy a školská zařízení regionálního školství v obvodu územní působnosti Rožnova pod Radhoštěm podle závazné osnovy a závazného postupu stanoveného MŠMT,
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem podle společných pokynů MŠMT a MF k zúčtování prostředků státního rozpočtu a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu,
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy, předškolní a školská zařízení regionálního školství v obvodu územní působnosti Rožnova pod Radhoštěm v souladu se závazným postupem stanoveným MF,
 • zabezpečuje sumarizaci podkladů za školy předškolní a školská zařízení regionálního školství v obvodu územní působnosti Rožnova pod Radhoštěm, pro statická hlášení a výkazy v oblasti výkonových ukazatelů a pracovněprávních vztahů a odměňování,
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy, předškolní a školská zařízení regionálního školství v obvodu územní působnosti Rožnova pod Radhoštěm v termínech stanovených MŠMT a předává je krajskému úřadu a ministerstvu, popřípadě jím pověřené organizaci


Oblast výkonu samosprávy:

 • zpracovává podklady pro vystavení zřizovacích listin škol, předškolních a školských zařízení zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm, podklady pro zařazení, změnu a vyřazení v síti škol a předškolních a školských zařízení a žádost předkládá prostřednictvím KÚ ZK ministerstvu školství
 • komplexní zajišťování činností v oblasti grantů včetně zpracovávání podkladů pro grantové komise a městské zastupitelstvo,
 • příprava podkladů pro jednání samosprávných orgánů města v oblastí školství,
 • zpracování podkladů pro vedoucího odboru školství v oblasti výkonu samosprávy ve školství

Právní normy a předpisy:
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.
 • Zákon č.128/2004 Sb., o obcích.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • Prováděcí předpisy k výše uvedeným zákonům.

Vytvořeno 3.4.2014 12:36:05 - aktualizováno 4.2.2022 8:36:46 | přečteno 9x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load