Sociálně-právní ochrana dětí

Činnost úseku sociálně-právní ochrany dětí se řídí zejména zákonemč. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími důležitými předpisy. Při výkonu sociálně-právní ochrany dětí se pracovníci řídí standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Tyto standardy jsou kritérii, která určují úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí. V písemné podobě jsou dostupné v budově na adrese Palackého 480, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm po oslovení pracovníka, který vykonává sociálně-právní ochranu dětí.

Činnost sociálně-právní ochrany dětí

Činnost sociálně-právní ochrany spočívá zejména:

 • v ochraně práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • v ochraně oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku,
 • v působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny,
 • v zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte. Pracovníci sociálně-právní ochrany tak napomáhají při řešení různých životních situací. 

Sociálně - právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, to znamená dětem jakékoli barvy pleti, rasy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického či sociálního původu apod.

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje především na děti,

 • jejichž rodiče:
  • a) zemřeli,
  • b) neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo
  • c) nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu,

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí.

Zároveň sociálně-právní ochrana vykonává na základě usnesení příslušného soudu činnosti spojené s výkonem kolizního opatrovnictví nezletilého dítěte při soudním řízení.

Oznamovací povinnosti

 • každý je oprávněn upozornit rodiče na závadové chování jejich dětí,
 • každý je oprávněn upozornit sociálně-právní ochranu dětí na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti; sociálně-právní ochrana dětí má povinnost zachovat anonymitu oznamovatele, pokud o to požádá,
 • každý je oprávněn upozornit soud na záležitosti týkající se výchovy a péče o nezletilé děti,
 • státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, tedy orgánu sociálně-právní ochrany, skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se sociálně-právní ochrana dětí zaměřuje, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví.

Nepřetržitá pracovní pohotovost

Doba výkonu sociálně-právní ochrany je přizpůsobena potřebám osob, jimž je nebo může být v budoucnu sociálně-právní ochrana poskytována nebo na něž se zaměřuje. Osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý pracovní den, mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost. V případě naléhavé životní situace je tedy nejprve nutné telefonicky či jinak spojit se s příslušníky Policie České republiky, jejíž telefonní číslo je 158. Příslušník Policie České republiky bezodkladně informuje pracovníka, který má v příslušnou dobu nepřetržitou pracovní pohotovost, a ten již podnikne potřebné kroky k zajištění sociálně-právní ochrany dítěte.

Členění úseku sociálně-právní ochrany dětí

V rámci úseku sociálně-právní ochrany dětí městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm zajišťují specializovaní pracovníci sociálně-právní ochranu dětí ve třech základních oblastech:

Pracovníci úseku sociálně-právní ochrany dětí jsou zařazeni do systému veřejné správy. Vykonávají státní správu v přenesené působnosti pro spádové obce: Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče, Zubří, Vigantice, Hutisko-Solanec.

Terénní práce pro rodiny s dětmi

Terénní sociální pracovníci pomáhají především v situacích spojených s rozpadem rodiny, při řešení situace související s určením vyživovací povinnosti včetně neplnění této povinnosti ze strany povinného a taktéž při řešení situace nedostatečné péče o děti. Také mohou pomáhat při řešení konfliktních vztahů nebo také v případě výskytu domácího násilí.

Nejčastěji se účastní řešení sporů týkajících se nezletilých dětí v pozici:
 • pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který vykonává státní správu vymezenou specifickou právní úpravou opravňující k výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
 • opatrovníka a poručníka, a to včetně kolizního opatrovnictví,
 • veřejného poručníka do té doby, než soud jmenuje dítěti poručníka nebo dokud se poručník neujme své funkce.

Terénní sociální pracovníci:

 • Mgr. Jana Heryánová
 • Mgr. Irena Kollárová
 • Bc. Michaela Koláčková
 • Mgr. Zdeněk Petružela
 • Bc. Hana Válková

Rozsah působnosti terénních sociálních pracovníků:

Mgr. Irena Kollárová

 • Rybníčky – Beskydská, Bezručova, Dr. Milady Horákové, Družstevní, Javornická, Lesní, Letenská, nábřeží Dukelských hrdinů, Obránců míru, Pod Kozincem, Pod Skalkou, Příčná, Rekreační, Slezská, Zahradní
 • Hradisko
 • Hutisko-Solanec
 • Valašská Bystřice
 • Vidče

Bc. Jana Heryánová

 • Rožnov pod Radhoštěm
 • Dolní Paseky – Drobníkova, Habrová, Jahnova, Javorová, Květinová, Láz, Na Pařeniskách, Okružní, Pod Chlacholovem, Polanského, Putýrky, Sněžná, Šlapetova, U Revíru, V Mokrém, Volkova
 • Horní Paseky – Bačova, Frenštátská, Horní Kouty, Jarní, Karlova, Kinských, Kročákova, Lipová, Mladějovského, Ostravská, Pod Kyčerou, Pod Pindulu, Pod strání, Polní, Radhošťská, Sladské, U Kantorka, Žerotínská
 • Ulice - 1. máje, 5. května, Čs. Armády, Pod hrází, Travinářská, Hradišťko, Dubková, Pletařská, Tkalcovská

Bc. Hana Válková

 • Rožnov pod Radhoštěm
  • střed města - Bayerova, B. Němcové, Čechova, J. Wolkera, J. Fučíka, Láň, Masarykovo náměstí, Na zahradách, Nádražní, náměstí Míru, Na Stráni, Nerudova, Palackého, Partyzánská, Pionýrská, Pivovarská, Sokolská, Videčská, Zátiší
  • Kramolišov – Hrnčířská, Chobot, Kramolišov, Na Drahách, Ve Včelíně
  • Nábřeží a Bučiska – Bučiska, Chodská, Meziříčská, Průkopnická, Revoluční, 
  • Tyršovo nábřeží
  • Uhliska, Sluneční
 • Dolní Bečva

Mgr. Zdeněk Petružela

 • Rožnov pod Radhoštěm
  • Koryčanské paseky – Borová, Moravská, Oděská, Sevastopolská, Svazarmovská, Školní, Valašská
 • Zubří

Bc. Michaela Koláčková

 • Rožnov pod Radhoštěm
  • Písečný – Horská, Jaroňkova, Kulturní, Vítězná
  • Hážovice
  • Tylovice - Dolní Dráhy, Horečky, Horní Dráhy, Jasanová, Jurajdova, Kulišťákova, Lúční, Na Končinách, Na Vyhlídce, Nezdařilova, Sadová, Tvarůžková, V Aleji, Za Hážovkou,
 • Vigantice
 • Horní Bečva
 • Prostřední Bečva

Další dokumenty:

Náhradní rodinná péče

Pracovníci vykonávající náhradní rodinnou péči zejména:

 • poskytují poradenskou pomoc,
 • pomáhají ve věcech zprostředkování osvojení a pěstounské péče,
 • přijímají oznámení soudu o udělení souhlasu rodiče s osvojením jejich dětí,
 • přijímají žádosti od osob, které mají zájem stát se pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu a osvojiteli,
 • podávají soudu návrh na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu,
 • podávají soudu návrh na rozhodnutí, zda je třeba souhlas rodiče k osvojení dítěte,
 • podávají soudu návrh na zachování povinnosti a práva péče o dítě a na zachování osobního styku rodiče s dítětem,
 • sledují vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob,
 • podílejí se na uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, sledují jejich dodržování,
 • vykonávají funkci opatrovníka nebo poručníka.

Sociální pracovníci vykonávající náhradní rodinnou péči:

 • Mgr. Alena Hnátková
 • Bc. Jana Manová

Rozsah působnosti sociálních pracovníků vykonávajících náhradní rodinnou péči:

Mgr. Alena Hnátková

 • Rožnov pod Radhoštěm
  • Koryčanské Paseky – Borová, Moravská, Oděská, Sevastopolská, Svazarmovská, Školní,Valašská
 • Lesní 
 • Zubří
 • Prostřední Bečva
 • Horní Bečva

Bc. Jana Manová 

 • Rožnov pod Radhoštěm – mimo Koryčanských Pasek a Lesní ulice
 • Dolní Bečva
 • Vigantice
 • Hážovice
 • Hutisko-Solanec
 • Valašská Bystřice
 • Vidče

Další dokumenty:

Kuratela dětí a mládeže

Kurátoři pro děti a mládež se zaměřují zejména na:

 • analyzování situace v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a navrhování preventivních opatření,
 • návštěvy dětí s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, dětí s uloženou ochrannou výchovou, dětí vzatých do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody a rovněž rodičů těchto dětí,
 • účast na přestupkovém řízení vedeném proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, trestním řízení vedeném proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let podle zvláštního právního předpisu,
 • spolupráci s příslušným střediskem Probační a mediační služby, a to zejména při zjišťování poměrů mladistvého pro účely trestního řízení a u dětí mladších 15 let pro účely řízení o činech jinak trestných, a při výkonu opatření uložených dítěti či mladistvému podle zvláštního právního předpisu,
 • pomoc dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti,
 • zajištění návazné péče dětem i po dosažení zletilosti, zejména dojde-li k prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy; při zajištění návazné péče je kurátor pro děti a mládež povinen spolupracovat zejména s obcemi v samostatné i přenesené působnosti, s krajskou pobočkou Úřadu práce, s poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • spolupráci s věznicemi při řešení výchovných a sociálních problémů ohrožených dětí, kdy je kurátor pro děti a mládež povinen alespoň jednou za 3 měsíce navštívit dítě ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, a projednat s ním zejména možnost zaměstnání nebo přípravy na budoucí povolání nebo zaměstnání po ukončení výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody

Kurátoři pro děti a mládež:

 • Mgr. Hana Janušová
Rozsah působnosti kurátorů pro děti a mládež:

Mgr. Hana Janušová

 • Rožnov pod Radhoštěm
 • Hážovice
 • Vigantice
 • Hutisko-Solanec
 • Valašská Bystřice
 • Vidče
 • Dolní Bečva
 • Prostřední Bečva
 • Horní Bečva
 • Zubří

Další dokumenty:

Právní normy a předpisy

Kromě zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, se řídí činnost úseku sociálně-právní ochrany dětí následujícími předpisy:

 • Listina základních práv a svobod (Usnesení ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LZPS, součást ústavního pořádku ČR)
 • Úmluva o právech dítěte (vyhlášena pod č. 104/1991 Sb.)
 • Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (Sdělení MZV č. 34/1998 Sb.)
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a další doprovodný zákon č. 111/2019 Sb.
Vytvořeno 21.2.2023 13:50:11 | přečteno 32x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load