Veřejné opatrovnictví

 

Pracovní profil pracovníka vykonávajícího funkci veřejného opatrovníka

Místo výkonu práce:

•  pracoviště Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 480, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Přímá podřízenost :

•  sociální pracovník je přímo podřízený vedoucímu sociálního odboru a je povinen plnit jeho příkazy, které nejsou v rozporu s platnými právními předpisy.

Kvalifikační předpoklady :

•  stupeň vzdělání určuje § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

•  zvláštní odbornou způsobilost určuje § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Další odborné předpoklady :

•  řidičský průkaz,

•  práce s PC

Pracovník pověřený výkonem funkce veřejného opatrovníka splňuje nároky odborných předpokladů.

Osobnostní předpoklady :

•  komunikativnost,

•  odolnost proti stresu a zvýšené zátěži

Pracovník pověřený výkonem funkce veřejného opatrovníka splňuje nároky na osobnostní předpoklady.

Z pracovního poměru uzavřeného s Městem Rožnov pod Radhoštěm vyplývají pro všechny pracovníky sociálního odboru povinnosti stanovené:

•  zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů,

•  zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

•  zákonem č. 312/2006 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,

•  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,

•  vnitřními předpisy zaměstnavatele,

Povinnosti pracovníka pověřeného výkonem funkce veřejného opatrovníka:

podle §4 zákona č. 312/2002 Sb., ze dne 13. června 2002 o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů vyplývají pro pracovníka pověřeného výkonem funkce veřejného opatrovníka následující povinnosti:

- opatrovník sleduje ochranu zájmů zastoupeného a naplňování jeho práv

- opatrovník spravuje jmění opatrovance v běžném rozsahu

- opatrovník je povinen:

udržovat s opatrovance vhodným způsobem a v pravidelném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem a dbát o jeho zdravotní stav, starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy

- dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi

- opatrovník není oprávněn za zastoupeného právně jednat v záležitostech týkajících se:

vzniku a zániku manželství

výkonu rodičovských povinností a práv

- opatrovník naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů

- opatrovník bez souhlasu soudu nesmí naložit s majetkem opatrovance


Vytvořeno 21.2.2023 13:49:26 | přečteno 1x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load