Majetkoprávní oddělení

Základní činnosti Ing. Dalibora Kubiše

 • metodické vedení a řízení pracovníků majetkoprávního oddělení
 • zastupování vedoucího odboru v době jeho nepřítomnosti i na poradách starosty města
 • osobní účast na jednáních v rámci stavebního i jiného řízení z titulu zabezpečení majetkoprávních nároků města Rožnov pod Radhoštěm.
 • zajišťování a příprava písemných podkladů pro majetkoprávní převody pozemků a ostatních nemovitostí - písemné a osobní jednání s žadateli o převod nemovitostí, upřesnění podmínek převodu
 • písemné a osobní jednání s vlastníky nemovitostí o jejich převodu do majetku města Rožnov pod Radhoštěm z titulu zajištění připravovaných investičních akcí města Rožnov pod Radhoštěm.
 • sjednávání a sepisování nájemních, kupních, směnných, darovacích a jiných smluv v majetkoprávních záležitostech, včetně odeslání na katastrální pracoviště k provedení vkladu
 • osobní zajišťování podkladů na Katastrálním pracovišti ve Valašském Meziříčí
 • příprava písemných podkladů a vyjádření a účast na jednáních v restitučním řízení u Pozemkového úřadu ve Vsetíně
 • jednání s geodetickými firmami a osobní účast při zaměřování pozemků v terénu
 • zajišťování a písemné zpracování vyjádření správce městského majetku v územním, stavebním a jiném řízení (vyhrazené stání pro ZTP)
 • zajišťování operativní evidence pozemků v majetku města a zpracování inventury nemovitostí včetně písemného výstupu

Základní činnosti Jaroslava Kubíčka

 • zabezpečování podkladů pro majetkoprávní převody pozemků a ostatních nemovitostí
 • písemné a osobní jednání s žadateli o koupení, směnu či nabídku pozemků, upřesnění podmínek převodu
 • písemné vyžádání podkladů k převodu nemovitostí od věcně příslušných odborů městského úřadu – osobní jednání s příslušným pracovníkem
 • písemné a osobní jednání s vlastníky o převod pozemků či nemovitostí ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm z důvodu připravovaných investičních akcí města
 • sepisování nájemních, kupních, směnných a darovacích smluv, zajištění správnosti a všech náležitostí včetně odeslání na katastrální úřad k provedení vkladu
 • jednání s geodetickými firmami, účast při zaměřování pozemků
 • osobní zajišťování podkladů na Katastrálním pracovišti ve Valašském Meziříčí
 • zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostí a odeslání na Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm

Základní činnosti Ing. Simony Vojkůvkové

 • zajišťování správy majetku obce mimo zajišťování údržby a technického zhodnocení (rozsah majetku – nemovitosti mimo objektů v bytových domech), jeho nabývání, pronájmu, prodeje a jiných forem dispozice
 • příprava, zpracování, právní posouzení smluv a jejich evidence pro odbor správy majetku
 • kontrola smluvních ujednání
 • příprava veřejných zakázek
 • právní služba na úseku samosprávy
 • souhrnné zpracovávání smluv při správě majetku obce vedené v počítačovém programu „ centrální evidenci smluv“ včetně odeslání na katastrální úřad k provedení vkladu
 • zajišťování ucelených odborných agend
 • písemné a osobní jednání s žadateli o koupení, směnu či nabídku k nájmu pozemků, upřesnění podmínek převodu apod.
 • písemné vyžádání podkladů k převodu nemovitostí od věcně příslušných odborů městského úřadu – osobní jednání s příslušným pracovníkem
 • písemné a osobní jednání s vlastníky o převod pozemků či nemovitostí ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm z důvodu připravovaných investičních akcí města
 • s věcně příslušnými odbory městského úřadu osobní projednání žádostí, týkající se vstupu na městské pozemky, uložení sítí, vydání písemného rozhodnutí
 • zpracování podání do rady a zastupitelstva města, vyhotovení mapových podkladů, písemné seznámení žadatelů s vyřízením jejich požadavku
 • podávání základních informací občanům a právnickým osobám v majetkoprávní oblasti, vyhledávání údajů v katastrálních mapách a databázi PC
 • jednání s geodetickými firmami, účast při zaměřování pozemků
 • osobní zajišťování podkladů na Katastrálním pracovišti ve Valašském Meziříčí
 • osobní šetření na místě v oblasti majetkoprávních záležitostí města
 • komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o písemnosti, týkající se agendy majetkového oddělení
 • vede evidenci majetku města – nemovitostí a to pozemků
 • předkládá řešení elektronické evidence včetně zajištění aktualizace dat

Základní činnosti Jarmily Karlíkové

 • zajišťování správy majetku obce, jeho nabývání, pronájmu, prodeje a jiných forem dispozice
 • souhrnné zpracovávání smluv při správě majetku obce v elektronické centrální evidenci smluv, odeslání na katastrální úřad k provedení vkladu a dotčeným subjektům
 • zajišťování ucelených odborných agend
 • písemné a osobní jednání s žadateli o koupení, směnu či nabídku pozemků, upřesnění podmínek převodu
 • písemné vyžádání podkladů k převodu nemovitostí od věcně příslušných odborů městského úřadu – osobní jednání s příslušným pracovníkem
 • písemné a osobní jednání s vlastníky o převod pozemků či nemovitostí ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm z  důvodu připravovaných investičních akcí města
 • s věcně příslušnými odbory městského úřadu osobní projednání žádostí, týkající se vstupu na městské pozemky, uložení sítí, vydání písemného rozhodnutí a sepsání příslušných smluv, provádí kontrolu a přejímku dotčených pozemků
 • zpracování podání do rady a zastupitelstva města, vyhotovení mapových podkladů, písemné seznámení žadatelů s vyřízením jejich požadavku
 • podávání základních informací občanům a právnickým osobám v majetkoprávní oblasti, vyhledávání údajů v katastrálních mapách a databázi PC
 • jednání s geodetickými firmami, účast při zaměřování pozemků
 • osobní šetření na místě v oblasti majetkoprávních záležitostí města
 • zajišťuje operativní evidenci majetku města a zpracování inventury, včetně písemného výstupu

Právní normy a předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno 24.3.2014 22:19:35 - aktualizováno 1.6.2020 16:34:56 | přečteno 14x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load