Samospráva na úseku odpadového a vodního hospodářství

Základní činnosti

Úsek odpadového hospodářství

 •  provádí kontroly vývozu a stanovišť tříděného a komunálního odpadu
 •  zajišťuje úklid stanovišť tříděného odpadu a rozšiřování jejich sítě
 •  zajišťuje zapojení právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání do systému města kontroluje funkčnost systému odvozu odpadu na území města
 •  ve spolupráci s firmou, zabezpečující svoz, poskytuje informace o odpadovém hospodářství občanům města
 •  spolupracuje s firmou EKOKOM a vypracovává čtvrtletní hlášení o systému sběru a třídění na území města
 •  vede evidenci odpadů města Rožnov podRadhoštěm
 •  kontroluje a organizuje provoz sběrného dvora, včetně kontroly dodržování provozního řádu a smluvních podmínek
 •  zabezpečuje monitoring rekultivované skládky na Kozáku
 •  ve spolupráci s odborem životního prostředí zabezpečuje likvidaci odpadu z černých skládek na území města
 •  připravuje „ Plán odpadového hospodářství města Rožnov pod Radhoštěm“ a kontroluje jeho plnění
 • mapa recyklačních míst
 • Odpady

Úsek vodní hospodářství

 •  zajišťuje monitoring povrchových vod
Právní normy a předpisy
 •  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 •  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno 21.2.2023 11:44:47 | přečteno 5x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load