Odbor strategického rozvoje a projektů - činnost

Odbor strategického rozvoje a projektů města Rožnov pod Radhoštěm zabezpečuje strategické plánování města, zpracovává a aktualizuje strategické a koncepční dokumenty města, spolupracuje na ekonomickém rozvoji města a zajišťuje odbornou, metodickou a administrativní podporu při řízení dotačních projektů města.


Odbor strategického rozvoje:

 • koncepčně plánuje strategický rozvoj města Rožnova pod Radhoštěm ve všech oblastech
 • metodicky a organizačně zabezpečuje vypracování a aktualizaci Strategického plánu rozvoje města(SPRM), podílí se na implementaci SPRM 
 • identifikuje, vytváří, monitoruje, hodnotí a aktualizuje na SPRM navázané prováděcí krátkodobé dokumenty tzv. akční plány
 • koordinuje spolupráci napříč odbory MěÚ při vytváření dalších strategických, koncepčních a rozvojových dokumentů města
 • podílí se na tvorbě sektorových koncepcí a zajišťuje koordinaci a odborný systémový servis pro zpracovatele sektorových koncepcí
 • identifikuje a eviduje rozvojové náměty na projekty, připravuje podklady pro schválení námětů na projekty v návaznosti na rozpočtové a dotační možnosti 
 • odpovídá za koordinaci námětů, záměrů a projektů se schválenou dlouhodobou strategií a aktuálním akčním plánem rozvoje města
 • sleduje nové trendy strategického plánování a regionálního rozvoje a navrhuje jejich aplikaci pro město Rožnov pod Radhoštěm, iniciuje nové projektové záměry
 • koordinuje projekt Zdravé město a místní Agenda 21 (MA21) a implementuje principy Zdravých měst a MA21 v rámci MěÚ (prosazování kvalitní komunikace úřadu s veřejností a jejího zapojování, prosazování zlepšení strategického řízení města k udržitelnému rozvoji a zavádění metod kvality veřejné správy, směřování ke kvalitě života a zdraví, a realizace přenosu inspirace a dobré praxe) 
 • koordinuje proces komunitního plánování rozvoje sociálních služeb a prevence kriminality
 • zastřešuje oblast hospodaření s energiemi: návrh a koordinace opatření v rámci energetického managementu města, vyhodnocování spotřeby energie v budovách ve vlastnictví města, provádění revizních činností, zpracovávání koncepčních dokumentů a akčního plánu města v oblasti energetiky
 • napomáhá spolupráci subjektů (např. obce, svazky obcí, místní akční skupiny, kraj, místní podnikatelé) v oblasti rozvoje regionu 
 • v souladu se zákonem o podpoře regionálního rozvoje spolupracuje se Zlínským krajem, při přípravě a realizaci strategie rozvoje územního obvodu kraje a v souladu s místními podmínkami a rozvojovými dokumenty samostatně nebo ve spolupráci s jinými obcemi zabezpečuje nebo podporuje aktivity zaměřené na rozvoj územního obvodu obce


Oddělení projektů:

 • sleduje dotační tituly, zjišťuje možností využití dotací a dalších zdrojů financování investičních a neinvestičních rozvojových záměrů města a informuje o nových zdrojích
 • iniciuje nové projektové záměry
 • zajišťuje vyhledávání a koordinaci aktuálních příležitostí k získání mimorozpočtových příjmů (dotací a jiných zdrojů financování projektů města)
 • připravuje žádosti pro čerpání prostředků z EU a dalších zdrojů a zajišťuje podávání žádostí o dotace
 • zajišťuje odbornou a administrativní podporu při řízení dotačních projektů města včetně projektů spolufinancovaných z jiných zdrojů (Evropská unie, státní rozpočet, rozpočet kraje, nadace apod.).
 • koordinuje činnost dalších organizačních jednotek MěÚ, spolupodílejících se na realizaci a profinancování projektu ve vztahu k dotacím
 • koordinuje řízení projektů napříč MěÚ i ve vztahu k městem zřízeným organizacím nebo založeným společnostem
 • spolupracuje s vyhlašovateli dotačních titulů
 • vede evidenci dotačních projektů
Právní normy:
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Vyhláška MV č. 269/2015 Sb., pro místní rozvoj
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • Zákon č. 458/2000 Sb., "energetický zákon" o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku
 • Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
 • Zákon č. 108/206 Sb., o sociálních službách

Vytvořeno 31.3.2014 20:06:33 - aktualizováno 1.10.2019 9:30:01 | přečteno 31x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load