Oddělení územního plánování

Oddělení územního plánování:
  • Je úřadem územního plánování dle zákona  183/2006 Sb.
    Územní působnost: Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Vidče, Vigantice, Valašská Bystřice, Hutisko-Solanec.
 Právní normy a předpisy oddělení ÚP:
  • z.č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu
  • vyhl. 500/2006 Sb. – o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • vyhl. 501/2006 Sb. – o obecných požadavcích na využívání území
  • z.č. 500/2004 Sb. – správní řád
Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm (ÚAP)

Územně analytické podklady se pořizují pro celé správní území obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Územně analytické podklady jsou podkladem pro pořizování územních plánů a jejich změn, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Slouží také jako podklad pro poskytování územně plánovací informace, pro vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj, pro vyhodnocování vlivů záměrů na životní prostředí, pro posouzení vlivu záměrů na veřejnou infrastrukturu a pro uzavření plánovací smlouvy.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (rozbor udržitelného rozvoje území).

Aktualizace územně analytických podkladů

Územně analytické podklady jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území a průzkumu území, každé 4 roky se pořizuje jejich úplná aktualizace.

Jednotné ÚAP a územní plány (JÚAP) Zlínského kraje

Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Rožnov pod Radhoštěm – 5. úplná aktualizace


Oddělení územního plánování - formulářeVytvořeno 24.2.2023 11:32:32 | přečteno 37x | jitka.porubova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load