Odbor vnitřního auditu - činnost

Na základě ročního plánu vnitřního auditu a veřejnosprávní kontroly schválených starostou města provádí odbor vnitřního auditu MěU Rožnov pod Radhoštěm audity u jednotlivých odborů a oddělení MěU a u městské policie. Zjišťuje, zda právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti orgánu veřejné správy dodržovány. Odhaluje nedostatky, informuje a doporučuje opatření vedoucí ke zkvalitnění vnitřního kontrolního systému. O vykonaném auditu předkládá starostovi města zprávu, která obsahuje popis zjištění a následná doporučení k úpravě vnitřního kontrolního systému nebo doporučení k předcházení a zmírnění rizik. Na základě výsledků provedeného auditu starosta města vydává rozhodnutí o opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

U příspěvkových organizací zřízených městem a u dotací poskytnutých městem Rožnov pod Radhoštěm odbor vnitřního auditu vykonává na základě pověření následnou veřejnosprávní kontrolu. Informace o výsledku kontrol jsou předávány i starostovi města a vedoucímu odboru MěU pověřenému řízením příspěvkových organizací.

Odbor vnitřního auditu pro vedoucího orgánu veřejné správy zpracovává roční zprávu (FKVS) o výsledku finanční kontrol za město Rožnov pod Radhoštěm. Zpráva FKVS je následně zasílána Ministerstvu financí ČR.

V součinnosti s ostatními odbory zpracovává a uveřejňuje na webových stránkách města informace o proběhlých veřejnosprávních kontrolách za uplynulý kalendářní rok.

Zajišťuje konzultační a metodickou činnost v oblasti interního auditu a veřejnosprávní kontroly i doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému.

Vedoucí odboru vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) pro město Rožnov pod Radhoštěm v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V době jeho nepřítomnosti jej v nezbytně nutných záležitostech zastupuje referent odboru vnitřního auditu.

Právní normy a předpisy
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví

Vytvořeno 26.3.2014 13:22:31 - aktualizováno 15.2.2022 14:47:47 | přečteno 6x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load