Povinnosti provozovatelů v souvislosti s novým zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Provozovatel stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění:

Povinnosti provozovatel v souvislosti s novým zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Provozovatel stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění:

  • je povinen tento zdroj provozovat v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší, kde jsou stanoveny minimální emisní požadavky na tyto spalovací stacionární zdroje. Tuto povinnost je nutno splnit nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti zákona, tedy do 1.9.2022.
  • je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. Provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje je stanoveno nejpozději do 31. prosince 2016. Seznam odborně způsobilých osob je zveřejňován výrobci kotlů na svých stránkách a také je zveřejněn na stránkách Hospodářské komory české republiky (http://www.komora.cz/aktualni-zpravodajstvi/aktuality-1/kontroly-technickeho-stavu-a-provozu-kotlu-v-roce-2016.aspx).


Nesplnění obou výše uvedených povinností se považuje u fyzických osob za přestupek a u právnických a podnikajících fyzických osob za správní delikt; v obou případech se uloží pokuta.

Co nelze podle zákona o ochraně ovzduší spalovat, ať už v otevřeném ohništi nebo ve spalovacím stacionárním zdroji:
Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.
V zahradních krbech a otevřených ohništích lze podle zákona o ochraně ovzduší spalovat pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Z toho je patrné, ze spalování mokrého listí, trávy či jiných materiálů není přípustné.
V obou případech za tato porušení zákona lze fyzickým osobám, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Přílohy:

Vytvořeno 10.2.2016 7:57:29 - aktualizováno 14.10.2016 9:45:06 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load