Studny - Otázky a odpovědi

  1. V současné době se stále hovoří v médiích o problematice studní vzhledem k novele vodního zákona. Můžete nám k této problematice něco říct podrobněji?

Novelou vodního zákona z roku 2004 ( tzv.euronovela ) zaniká platnost povolení k odběrům povrchových a podzemních vod a k vypouštění odpadních vod vydaných před rokem 2002. Jedinou výjimku tvoří studny občanů sloužící pro individuální zásobování jejich domácností. Ti mohou zůstat klidní, pro ně povolení nezanikají. Platí ale, že každá studna, která je domácností užívána, musí mít stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a povolení k odběru vody.

  1. Jak je to u starších studní?

U studní prokazatelně postavených před 1. 1. 1955 nemusí mít občan žádné povolení. U těchto historických studní je stavba i odběr povolen „ze zákona“ (občan nemusí mít v ruce žádný „papír“).

  1. Jak ale mají občané prokázat stáří studny?

K prokázání stáří studny postačí např. dokumentace ke stavbě, u které je studna umístěna, nebo doklad o dědictví, prodeji, darování, ke kterému byl nutný odhad a je v něm o studni zmínka. Další možností je  svědecká výpověď popř. čestné prohlášení.  

  1. Musí občané tyto doklady někam nosit, nebo své studny někomu hlásit?

Ne, u studní postavených před 1.1.1955, které slouží pro individuální zásobování domácností vodou (pro pitné účely, zalévání zahrádky, napouštění bazénů apod.), není žádná nahlašovací povinnost. Občané si své doklady uloží doma, a použijí je až v případě, kdy budou muset stáří studny dokazovat. Opakuji, nemusí nikam chodit, a své studny hlásit.

  1. A co ostatní studny, vybudované po roce 1955, ty už musí občané hlásit na vodoprávních úřadech ( odborech ŽP ) ?

Nemusí také nikam chodit své studny nahlašovat, pokud je mají povoleny včetně odběru vody a používají je ke stejnému účelu, pro který byly povoleny . Pokud však mají například ve svém RD zřízenou provozovnu ke svému podnikání, pak již musí na vodoprávní úřad ( odbor ŽP  ) zajít a požádat o nové povolení k odběru.

  1. V první odpovědi jste se zmínila, že studny by měly mít stavební povolení, kolaudaci a povolení k odběru vody. Když občan nemá některé z těchto povolení, kam se má obrátit?

Občané by měli zajít na příslušný vodoprávní úřad, který je obvykle součástí MěÚ, odboru ŽP. Nemusí však s návštěvou tohoto úřadu spěchat. U studní pro individuální zásobování domácností vodou neplatí termín 1. 1. 2008.

  1. Pro koho je toto datum důležité?

Toto datum – 1.1.2008 je velmi důležité pro právnické osoby, obce a fyzické osoby podnikající. Ti pokud mají povolení k odběru vody nebo vypouštění odpadních vod vydáno před rokem 2002, měli by vodoprávní úřad navštívit co nejdříve. Pro tyto subjekty končí nakládání s vodami dnem 31. 12. 2007. Tyto subjekty musí požádat o nové nakládání s vodami. Pokud se nezměnily podmínky, za kterých jim bylo povolení vydáno, mohou v termínu do  30. 6. 2007 požádat o prodloužení stávajícího povolení.

  1. Chystáte nějaké kontroly studní u soukromých vlastníků?

Vodoprávní úřady nechystají žádné kontroly.

  1. Jaké sankce hrozí v případě, že si občan nevyřídí povolení k odběru vody ze studny?

Správní orgány přistupují všeobecně k sankčnímu postihu až v okamžiku, kdy není o spáchání přestupku pochyb. To znamená, až je přestupek jednoznačně prokázán. V případě prokázaného nepovoleného odběru u fyzických osob, je výše sankce uložené v přestupkovém řízení 0 až 50.000 Kč. Pokud k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku, od uložení sankce lze upustit.
U právnických a fyzických  osob podnikajících je výše pokuty určena výpočtem.

  1. Co by jste občanům sdělila závěrem?

Občané, kteří vlastní studnu, ze které odebírají vodu, by si především měli doma v klidu prohledat své dochované dokumenty o studni,  popřípadě stavbě rodinného domu. Pokud najdou povolení ke stavbě studny včetně kolaudace a povolení k odběru vody, nemusí chodit své studny nikam nahlašovat. V případě, že budou mít pochybnosti, jestli mají vše v pořádku, mohou navštívit v úřední dny vodoprávní úřady na MěÚ, odborech životního prostředí, kde jim referenti vše vysvětlí, a případné nedostatky pomohou odstranit. Zdůrazňuji, že nemusí nikam spěchat.  U studní pro individuální zásobování domácností vodou neplatí termín 1. 1. 2008.
Ten platí, opět zdůrazňuji,  pro právnické osoby, obce a fyzické osoby podnikající.

Ing. Marie Hrabovská
vedoucí odboru životního prostředí.

Vytvořeno 26.3.2014 14:19:25 - aktualizováno 26.3.2014 14:19:54 | přečteno 7x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load