10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

10. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a nebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob


1) STÍŽNOSTI

Za stížnost se považují veškeré ústní nebo písemné podněty a oznámení, podané fyzickými či právnickými osobami nebo skupinami osob městu nebo Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

 • ve věcech ochrany subjektivních práv a chráněných zájmů těchto osob
 • ve věcech nedostatků v činnosti orgánů města a organizací, jejichž zřizovatelem či zakladatelem je město
 • stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu podané ve smyslu § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

Stížnost, která neobsahuje dostatek údajů potřebných k identifikaci stěžovatele, tj. není uvedeno jméno, příjmení a adresa stěžovatele, popř. bude v průběhu vyřizování zjištěno, že uvedené údaje jsou falešné,  se považuje za stížnost anonymní. 


Způsob podání stížnosti

Stížnost lze podat každý pracovní den v obvyklé pracovní době městského úřadu.

ústně:

 • přímo na jednotlivých odborech městského úřadu

Stížnosti podávané telefonicky se vyřizují dle povahy věci buď vysvětlením, nebo se stěžovateli sdělí, aby ve lhůtě 5 dnů předložil stížnost v písemné podobě.

U věcí, které nelze vyřídit ihned, se sepisuje o obsahu stížnosti záznam, který se předloží stěžovateli k podpisu. Stěžovatel obdrží opis záznamu.

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
 • na kterékoliv podatelně městského úřadu 
  - budova radnice Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov p. R.
  - Letenská 1918, 756 61 Rožnov p. R.
 • přímo na věcně příslušném odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm
 • prostřednictvím datové schránky:ID datové schránky:epqbwzr
 • faxem  571 654 488
 • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@roznov.cz

V případě stížností podaných prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu) bez uznávaného elektronického podpisu, bude stěžovatel vyzván, aby ji ve lhůtě 5 dnů doplnil o uznávaný elektronický podpis, případně písemně potvrdil. V případě stížnosti podané prostřednictvím faxu nebo jiného technického prostředku, bude stěžovatel vyzván, aby stížnost do 5 dnů písemně potvrdil.
 

a) Stížnosti dle § 175 správního řádu

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,v ustanovení § 175 dílčím způsobem upravuje vyřizování stížností týkajících se nevhodného chování úředních osob a postupu správního orgánu, pokud správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany.

Stížnosti dle § 175 správního řádu mohou podat pouze dotčené osoby.  Při určení toho, kdo je dotčená osoba se vychází z dikce § 2 odst. 3 správního řádu.

Stížnost dle § 175 správního řádu musí mít náležitosti požadované § 37 odst. 2 správního řádu.

Stížnost se vyřizuje bez zbytečných průtahů tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a stěžovatelé byli co nejméně zatěžováni. Stížnost musí být vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne jejího doručení městu nebo městskému úřadu. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení. O překročení lhůty se vyrozumí stěžovatel a to nejpozději v poslední den této lhůty.

b) Stížnosti mimo režim správního řádu

Stížnosti, které není nutné prošetřovat na místě nebo na základě vyjádření nebo spisového materiálu jiného subjektu musí být vyřízeny do 15 dnů ode dne jejich doručení městskému úřadu (rozhodující je razítko podatelny nebo datum a podpis zaměstnance, kterému byla stížnost sdělena).

Potvrzení o doručení stížnosti, která nebyla podána ústně nebo doručena osobně, a kterou nelze vyřídit do 15 dnů ode dne doručení, zašle odbor kanceláře starosty stěžovateli do 5 dnů ode dne jejího doručení městskému úřadu.

Pokud stížnost nelze vyřídit do 15 dnů ode dne doručení městskému úřadu, musí být vyřízena nejdéle do 30 dnů ode dne doručení městskému úřadu. Tuto lhůtu lze překročit pouze výjimečně, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti, a to na základě souhlasu tajemníka městského úřadu. O důvodech překročení lhůty se informuje stěžovatel.

Podrobný postup pro přijímání a vyřizování stížností je stanoven vnitřním předpisem Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic.


2) PETICE

Peticeje písemné podání, jež má níže uvedené náležitosti, prostřednictvím kterého se fyzické osoby nebo právnické osoby kolektivně obrací na orgány města ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu, jehož řešení spadá do působnosti orgánů města Rožnov pod Radhoštěm.


Petici mohou podat fyzické osoby, právnické osoby, petiční výbor. Právnické osoby mohou podat petici jen tehdy, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.


Petice musí být písemná a musí 
v ní být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů petičního výboru a jméno a příjmení toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.


V případě, že jsou k petici přiloženy podpisové archy, musí být na nich uvedena jména, příjmení, bydliště a podpisy osob, které petici podporují. Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena. Dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, příp. jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.


Petici je nutno orgánům města předložit v originálním znění, příp. v ověřené kopii. Petice, která nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, resp. bude předložena pouze v neověřené kopii, bude vyřizována podle obsahu buď jako stížnost, nebo jako běžné podání.

Způsob podání petice 

Petici lze podat každý pracovní den v obvyklé pracovní době městského úřadu.

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
 • na hlavní podatelně městského úřadu - budova radnice Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov p. R.
 • přímo na odbor kanceláře starosty Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

Nepatří-li věc do působnosti kraje nebo jeho orgánů, odbor kanceláře starosty petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

Odbor příslušný k vyřízení petici posoudí a do 30 dnů písemně odpoví tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.


3) NÁVRH, PODNĚT, ŽÁDOST ČI JINÉ DOŽÁDÁNÍ

a)Návrhy podněty a připomínky občanů dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“)

Návrhy občanů městapodle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích,k projednání určité záležitosti v samostatné působnosti na schůzi Rady města Rožnov pod Radhoštěm nebo zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěmse předkládají písemně prostřednictvím městského úřadu.

Takové návrhy jsou projednávány na schůzích rady v souladu se zákonem nejpozději do 60-ti dnů, jde-li o působnost zastupitelstva na jeho zasedání nejpozději do 90 dnůod doručení kvalifikovaného návrhu či žádosti (podepsaného nejméně 0,5% občany obce).

Návrhy, připomínky a podněty občanů města  podle § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcíchse předkládají  písemně  prostřednictvím městského úřadu.

Návrhy, připomínky a podněty občanů města vyřizuje věcně příslušný orgán města bezodkladně, nejdéle do 60 dnů a jde-li o působnost zastupitelstva do 90 dnů.

Způsob podání

Lze podat každý pracovní den v obvyklé pracovní době městského úřadu

písemně

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
 • na kterékoliv podatelně městského úřadu 
  - budova radnice Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov p. R.
  - Letenská 1918, 756 61 Rožnov p. R.
 • přímo na věcně příslušném odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm
 • prostřednictvím datové schránky:ID datové schránky:epqbwzr
 • faxem  571 654 488
 • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@roznov.cz

b) Podání dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Způsob podání  

Lze podat každý pracovní den v obvyklé pracovní době městského úřadu:

ústně do protokolu:

 • na věcně příslušném odboru městského úřadu

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu M ěstského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • na kterékoliv podatelně městského úřadu 
  - budova radnice Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov p. R.
  - Letenská 1918, 756 61 Rožnov p. R.
 • přímo na věcně příslušném odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm
 • prostřednictvím datové schránky:ID datové schránky:epqbwzr
 • jinými telegrafickými prostředky, dálnopisem, faxem  571 654 488 nebo prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu (za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno, resp. učiněno písemně, nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem), 
 • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@roznov.cz

c ) Podání dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Způsob podání 

Lze podat každý pracovní den v obvyklé pracovní době městského úřadu:

ústně do protokolu:

 • na věcně příslušném odboru městského úřadu

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu M ěstského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • na kterékoliv podatelně městského úřadu 
  - budova radnice Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov p. R.
  - Letenská 1918, 756 61 Rožnov p. R.
 • přímo na věcně příslušném odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm
 • prostřednictvím datové schránky:ID datové schránky:epqbwzr
 • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@roznov.cz
 • účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Vytvořeno 22.2.2023 12:27:26 | přečteno 4x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load