10.2. Opravné prostředky

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává.


1) Opravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

a) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Proti postupu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace může žadatel

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,
 • kterému po uplynutí lhůty 15-ti denní lhůty pro vyřízení žádosti nebo prodloužené lhůty nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací,

podat ve lhůtě do 30 dnů od data doručení sdělení s odkazem na zveřejněnou informaci (§ 6), oznámení o výši úhrady (§ 17 odst. 3) nebo uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (§ 14 odst. 5 písm. d), odst. 7), příp. sdělení o odložení žádosti podle § 14 odst. 5 písm. c),  u povinného subjektu stížnost.

Způsob podání stížnosti

Stížnost lze podat každý pracovní den v obvyklé pracovní době městského úřadu:

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou),
 • na kterékoliv podatelně městského úřadu 
  - budova radnice Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov p. R.
  - Letenská 1918, 756 61 Rožnov p. R.
 • přímo na věcně příslušném odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm
 • prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky: epqbwzr
 • faxem  571 654 488
 • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@roznov.cz

ústně:

 • přímo na věcně příslušném odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

Je-li stížnost podána ústně, sepíše se o ní písemný záznam.

O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, nevyhoví-li zcela stížnosti povinný subjekt sám.

Stížnost spolu se spisovým materiálem povinný subjekt předkládá nadřízenému orgánu ve lhůtě  7 dnů  ode dne doručení stížnosti.  Příjem stížnosti se nepotvrzuje, o postoupení stížnosti se vyrozumí stěžovatel. Nadřízený orgán rozhoduje o stížnosti do 15 dnů  od jejího předložení povinným subjektem.

 

b) Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí odvolání,  a to podáním u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal.

Způsob pro podání odvolání

Každý pracovní den v obvyklé pracovní době městského úřadu.

ústně do protokolu:

 • na věcně příslušném odboru městského úřadu

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu M ěstského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • na kterékoliv podatelně městského úřadu 
  - budova radnice Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov p. R.
  - Letenská 1918, 756 61 Rožnov p. R.
 • přímo na věcně příslušném odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm
 • prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky: epqbwzr
 • jinými telegrafickými prostředky, dálnopisem, faxem  571 654 488 nebo prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu (za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno, resp. učiněno písemně, nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem), 
 • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@roznov.cz

O odvolání proti rozhodnutí města Rožnov pod Radhoštěm resp. jeho orgánů rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, pokud příslušný orgán nerozhodne sám v autoremeduře.

Povinný subjekt předkládá odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě  15 dnů  ode dne doručení odvolání, pokud nerozhodne v této lhůtě sám v autoremeduře. Výše uvedený odvolací orgán rozhoduje o odvolání do 15 dnů  od jeho předložení povinným subjektem (tuto lhůtu nelze prodloužit).

Rozhodnutí nadřízeného orgánu lze přezkoumat v přezkumném řízení, ke kterému je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

2 ) Opravný prostředek podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Odvolání

Způsob pro podání odvolání - každý pracovní den v obvyklé pracovní době městského úřadu.

Odvolání podává účastník řízení, a to po vydání rozhodnutí, v potřebném počtu stejnopisů (pro správní orgán a každého z účastníků) do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

ústně do protokolu:

 • na věcně příslušném odboru městského úřadu

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu M ěstského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • na kterékoliv podatelně městského úřadu 
  - budova radnice Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov p. R.
  - Letenská 1918, 756 61 Rožnov p. R.
 • přímo na věcně příslušném odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm
 • prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky: epqbwzr
 • jinými telegrafickými prostředky, dálnopisem, faxem  571 654 488 nebo prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu (za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno, resp. učiněno písemně, nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem), 
 • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny: podatelna@roznov.cz

Nadřízeným správním orgánem  orgánu města v samostatné i přenesené působnosti je Krajský úřad Zlínského kraje.


3) Opravný prostředek proti rozhodnutím vydaným dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Odvolání

Odvolání může podat příjemce rozhodnutí po vydání rozhodnutí do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením tohoto rozhodnutí) nadřízenému správci daně a to prostřednictvím správce daně, který napadené rozhodnutí vydal.

ústně do protokolu:

 • na věcně příslušném odboru městského úřadu

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu M ěstského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • na kterékoliv podatelně městského úřadu 
  - budova radnice Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov p. R.
  - Letenská 1918, 756 61 Rožnov p. R.
 • přímo na věcně příslušném odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

datovou zprávou:

 • prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky: epqbwzr
 • podepsanou uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím elektronické podatelny  podatelna@roznov.cz ; datovou zprávu podanou bez uznávaného elektronického podpisu je možné potvrdit do 5 dnů od dne, kdy byla doručena správci daně.

Nadřízeným správcem daně je Krajský úřad Zlínského kraje.


Vytvořeno 22.2.2023 12:27:57 | přečteno 79x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load