Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Město Rožnov pod Radhoštěm  je územním samosprávným celkem ve smyslu čl. 99 a násl.Ústavy České republiky  (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.). Postavení města je upravenozákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  jenž nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000, s výjimkou ustanovení § 147 odst. 4, které nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2001.

Město je základním  územním společenstvím občanů , a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město je  veřejnoprávní korporací, tj. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Město pečuje o  všestranný rozvoj svého území, o potřeby svých občanů a při výkonu své působnosti  chrání veřejný zájem .

Město má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Hospodaření je upraveno  zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Výše příjmů rozpočtu města je upravena  zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.

Působnost

Město spravuje své záležitosti samostatně v tzv . "samostatné působnosti". Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu města, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

Při výkonu samostatné působnosti  se město řídí:
  a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
  b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Při výkonu přenesené působnosti  se orgány města řídí:
  a) při vydávání nařízení města zákony a jinými právními předpisy,
  b) v ostatních případech též
    1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů publikovanými ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
    2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle zákona o obcích.

Město Rožnov pod Radhoštěm vykonává přenesenou působnost v rozsahu pověřeného obecního úřadu a v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra. Správní obvod města Rožnov pod Radhoštěm je v obou případech shodně vymezen územím obcí Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice a Zubří.

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obce a  nestanoví, zda jde o přenesenou působnost, platí, že jde vždy o činnosti patřící do samostatné působnosti obce.

Nadřízené orgány

Nadřízené orgány  města vyplývají z ustanovení § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem orgánu města je v  řízeních vedených podle správního resp. daňového řádu Krajský úřad Zlínského kraje. Dozor resp. kontrolu nad výkonem samostatné působnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů provádí Ministerstvo vnitra, dozor příp. kontrolu nad výkonem přenesené působnosti provádí Krajský úřad Zlínského kraje. Přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok provádí auditor.

V případě postupu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně pro odvolací řízení a v řízení o stížnosti dle uvedeného zákona platí, že o odvolání nebo stížnosti rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje , pokud není rozhodnuto v autoremeduře, a to jak ve věcech týkajících se samostatné působnosti, tak i v záležitostech spadajících do přenesené působnosti.Vytvořeno 21.2.2023 17:21:26 | přečteno 3x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load