Městský úřad

Městský úřad tvoří starosta, místostarostové, tajemník městského úřadu a zaměstnanci města zařazení do městského úřadu. Městský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. Městský úřad vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu.

V čele městského úřadu stojí starosta, kterému je za plnění úkolů městského úřadu v samostatné i přenesené působnosti odpovědný tajemník. Tajemník je nadřízeným všech zaměstnanců městského úřadu. Plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů a další úkoly svěřené mu zákonem.

Základními organizačními jednotami jsou odbory, v jejichž čele stojí vedoucí odboru. Některé odbory se dále vnitřně člení na oddělení. V čele oddělení stojí vedoucí oddělení.

Dále je vytvořena organizační jednotka útvar tajemníka, který je přímo podřízen tajemníkovi MěÚ. Součástí útvaru tajemníka je pracoviště krizového řízení.

Odbory a oddělení městského úřadu
ikona souboruOrganizační řád Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm
ikona souboruPříloha č. 1 struktura MěÚVytvořeno 21.2.2023 17:52:31 | přečteno 8x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load