Nejdůležitější používané předpisy


Níže je uveden přehled nejdůležitějších právních norem, vždy ve znění pozdějších předpisů, jejichž úplné znění je k dispozici na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


•  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

•  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÁCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

•  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

•  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

•  Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

•  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

•  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

•  Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

•  Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

•  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

•  Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním 

•  Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

•  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

•  Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

•  Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

•  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

•  Zákon č.. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

•  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

•  Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

•  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

•  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

•  Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

•  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech a o změně některých zákonů

•  Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

•  Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

•  Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce

•  Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech

•  Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

•  Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

•  Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

•  Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií z působených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.  634/2004 Sb. , o správních poplatcích, (zákon o prevenci závažných havárií)

•  Zákon č.412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

•  Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

•  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

•  Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon

•  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

•  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

•  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu vozidel na pozemních komunikacích

•  Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

•  Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

•  Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

•  Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

•  Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

•  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

•  Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

•  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

•  Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

•  Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech

•  Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

•  Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu

•  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

•  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

•  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

•  Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

•  Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

•  Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

•  Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

•  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku

•  Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

•  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

•  Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

•  Zákon č. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

•  Úmluva o právech dítěte (vyhlášena pod č. 104/1991 Sb.)

•  Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí (Sdělení MZV č. 34/1998 Sb.)

•  Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

•  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

•  Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

•  Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

•  Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

•  Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů

•  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

•  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

•  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.

•  Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu

•  Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě

•  Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií

•  Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

•  Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

•  Zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)

•  Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

•  Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

•  Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů

•  Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zák. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

•  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

•  Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a změně některých dalších zákonů

•  Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

•  Zákon č. 99/2004 Sb. o rybářství

•  Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu staveb na životní prostředí

•  Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích

•  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Některé podzákonné právní předpisy:

•  Vyhláška č. 416/2004, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

•  Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

•  Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

•  Vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

•  Vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti

•  Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

•  Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

•  Vyhláška 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

•  Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

•  Vyhláška 239/2017 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa

•  Vyhláška 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně

•  Vyhláška 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla

•  Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

•  Vyhláška č. 330/2012 Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

•  Vyhláška č. 312/2012 Sb.   o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

•  Nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

•  Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

•  Vyhláška č  197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

•  Vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy)

•  Vyhláška a č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (o informačním systému o informačních systémech veřejné správy)

•  Vyhláška č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (o informačním systému o datových prvcích)

•  Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

•  Nařízení MPSV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků

•  Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

•  Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

•  Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoruVytvořeno 22.2.2023 12:47:24 | přečteno 6x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load