Žádosti o informace


Přístup k informacím
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

9. Místo a způsob jak získat příslušné informace

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

 • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba.
 • V žádosti o informaci není potřeba prokazovat právní či jiný zájem.
 • Město Rožnov pod Radhoštěm a jeho orgány jsou povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jak samostatné, tak přenesené.
 • Ze žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:
  - kterému povinnému subjektu je určena,
  - že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  - jakých informací se žadatel domáhá
 • dostatečná identifikace žadatele (fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa). V případě elektronické žádosti musí být tato podána prostřednictvím elektronické podatelny.

Pokud ze žádosti není zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a adresu pro doručování popř. není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a bude vyřizována v jiném režimu!

 • Žádosti doručené na e-mailové adresy jednotlivých zaměstnanců nebo žádosti podané prostřednictvím interaktivního formuláře na webových stránkách města, se nepovažují za žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou vyřizovány neformálním způsobem a nejsou evidovány.
 • Anonymní žádosti se nevyřizují. Anonymní žádostí se rozumí žádost, která neobsahuje dostatek údajů potřebných k identifikaci žadatele (není uvedeno jméno, příjmení a adresa žadatele, popř. bude v průběhu vyřizování zjištěno, že uvedené údaje jsou falešné).

Způsob podání žádosti

Každý pracovní den v obvyklé pracovní době Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

ústně:

 • na věcně příslušném odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm,
 • telefonicky na věcně příslušném odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm (spojovatelka: 571 661 101).

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

písemně:

 • prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) na adresu Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • na kterékoliv podatelně městského úřadu 
  - budova radnice Masarykovo náměstí 128-129, 756 61 Rožnov p. R.
  - Letenská 1918, 756 61 Rožnov p. R.
 • přímo na věcně příslušném odboru Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm
 • faxem  571 654 488
 • prostřednictvím datové schránky: ID datové schránky: epqbwzr
 • elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny:  podatelna@roznov.cz

Vytvořeno 22.2.2023 12:21:34 | přečteno 7x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load